Over Ons

MZCN biedt op maat gesneden individuele ambulante aanpak waarin er oplossingsgericht wordt gewerkt.

Consultancy

Het begeleidingsteam is voorzien van specialistische kennis en expertise op gebied van de onder andere de volgende domeinen:
Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Wet Langdurige Zorg.
Jeugdwet.
Wet Verplichte Gezondheidszorg.
Participatiewet.

Doordat al deze expertisen samenkomen wordt er generalistisch gewerkt met uitsluitend kwaliteitskeurmerken zoals de HKZ en ISO. Het gevolg is dat er veel begeleidingsmogelijkheden zijn, zowel context- als systeemgericht. De zwaartepunten van onze ervaring bevindt zich in het overheidsdomein en zorgstructuur.

Doelgroep

Mutatio staat vóór verandering en hanteert hiervoor de oplossingsgerichte werkwijze. Al onze zorg en begeleiding, maar ook consultancy en arbeidsbemiddeling zijn gericht op het vinden van werkbare oplossingen voor alle partijen.

Diensten

Mutatio begeleidt momenteel een verscheidenheid aan doelgroepen met een GGZ-achtergrond, verslavingsgevoeligheid en/of sociale problematiek. Leeftijd is voor Mutatio geen drempel in de weg naar een kwalitatief beter leven. Ons motto ‘’mensen eerst’’ veronderstelt dat de cliënten de sleutel vormen in de weg daar naartoe.

MZCN bestaat al 10 jaar doch met 20 jaar ervaring.
MZCN is een organisatie welk bestaat uit specialisten en begeleiders met jarenlange opgebouwde expertise en levenservaring. Onze begeleiders maken gebruik van een unieke aanpak met als uitgangspunt dat we de problemen samen met de cliënt kunnen aanpakken. Dit doen we met zowel een individuele als systeemgerichte analyse.

Niet iedereen kan meedoen in deze prestatiegerichte maatschappij echter kan iedereen wel een plek krijgen wat past bij de behoefte om te kunnen participeren in de maatschappij.

Ambulante begeleiding is leidend in ons aanbod en het is de basis van onze dienstenaanbod. 

Deze begeleiding heeft als kenmerk dat iemand niet wordt opgenomen in een instelling of een andere vorm van gesloten setting. We helpen je daar waar je je comfortabel bij voelt. 

Ambulante hulp kan plaatsvinden bij de cliënt thuis, op locatie of bij een hulpverlenende organisatie.

Doelstelling van de ambulante hulpverlening: stabilisatie, ontwikkeling, preventie en verhogen van maatschappelijke autonomie. Dit is voor iedereen toegankelijk die vastloopt in diens leven en hulp en zorg nodig heeft.

MZCN werkt conform de ZRM (Zelf-Redzaamheids-Matrix) methode en dit is een methode die landelijk wordt gebruikt om de maatschappelijke autonomie te beoordelen en te meten. 

Met dergelijke analyse kan elke ontwikkeling of stagnatie inzichtelijk worden gemaakt en indien nodig op- of afgeschaald kan worden in de aanpak. Wij werken ook met een acute interventiemodule (begeleidingsstijl).

Voor meer info: https://www.zelfredzaamheidmatrix.nl

MZCN biedt op maat gesneden individuele ambulante aanpak waarin er oplossingsgericht wordt gewerkt (contextgerichte aanpak). Door de mens centraal te stellen i.p.v. de belemmeringen en beperkingen kunnen we gezamenlijk werken aan een andere toekomst. Niet voor niets is onze slogan “Mensen eerst”. Systeemgerichte aanpak is niet leidend en MZCN zal de mens bijstaan in hetgeen noodzakelijk is om diens maatschappelijke autonomie en participatie te versterken.

Onze medewerkers zijn geselecteerd op deskundigheid en levenservaring. Om een hulpbehoevende te kunnen begrijpen, moet je weten hoe het is om ooit hulpbehoevend te zijn geweest. Alleen dan kan er gewerkt worden aan succes in de toekomst!

Onze doelgroepen zijn:

  • Vanaf 18 jaar (geslacht is onbelangrijk)
  • GGZ-problematiek (as 1 en as 2)
  • LVB en LVB+
  • Verslavingsproblematiek
  • Justitiële problematiek